ČO ROBÍME

Opis projektu

Pozadie

Hospodárska kríza viedla k zvýšeniu rozdielu medzi ponukou a dopytom po pracovnej sile.

Tento rozdiel je ešte výraznejší pre NEET a zraniteľnú mládež kvôli

  • neúčinnosti aktívnych politík TP;
  • nízkej kapacity verejných stredísk zamestnanosti a odbornej prípravy na zachytenie rizikových mladých ľudí a na konkrétnu odpoveď na ich potreby;
  • nízka účinnosť služieb elektronického poradenstva a mládežníckych centier na podporu zručností mladých ľudí;
  • nedostatok synergie medzi verejnými a súkromnými subjektmi a integrovanej stratégie na uľahčenie prechodu mladých ľudí na trh práce;
  • malá znalosť mladých ľudí o službách poskytovaných verejnými centrami zamestnanosti;
  • nedostatočná účasť mladých ľudí počas ich orientácie, odbornej prípravy a umiestnení.

Celkový cieľ: podporiť inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a zamestnateľnosť mládeže v Európe prostredníctvom zlepšeného prístupu k odbornej príprave a účinnejšieho a integrovanejšieho usmerňovania verejných a súkromných služieb zamestnanosti, najmä znevýhodnenej mládeže.

Špecifický cieľ: zvýšiť povedomie mladých uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených študentov vo veku 18-29 rokov v Európe a prístup k integrovanejšej a účinnejšej aktívnej zamestnanosti.

 

Operačné ciele:

 

1. Vyvinúť elektronické riešenia založené na hre zamerané na študentov, na zvýšenie povedomia mládeže o opatreniach APTP, prijatých politikách a prilákali najmä NEET a zraniteľnú mládež.

2. Zvýšiť spoluprácu medzi odborným vzdelávaním, zamestnanosťou a poradenstvom v oblasti vzdelávania, budovať kapacity personálu na poskytovanie hodnotenia zručností, poradenstva a kvalifikácie prostredníctvom "služieb sitých na mieru".

3. začlenenie usmerňovania elektronických služieb vo formálnom a neformálnom prostredí (odborné vzdelávanie, vzdelávanie, práca s mládežou, verejno-súkromné organizácie verejného sektora), presunutie sa od osvedčených postupov financovaných z prostriedkov EÚ, ich začlenenie do hry Job labyrint a do praxe spoločenstva,  aby užívatelia získali zručnosti aktívnych uchádzačov o zamestnanie.

4. Rozvíjať a rozširovať nástroje, usmernenia, zmiešané cesty na budovanie kapacít činiteľov EÚ v oblasti využívania elektronických nástrojov a umožniť klientom prístup k službám a informáciám.

 

AKO ICH DOSIAHNUŤ

Na dosiahnutie týchto cieľov projekt Job Labyrint vytvorí pomocou gamifikačných metodológií interaktívnu hru, pomocou ktorej si bude môcť užívateľ vytvoriť svoj vlastný avatar a začať cestu k získavaniu zručností a informácií o miestnom trhu práce a orgánoch poskytujúcich služby na uspokojenie jeho pracovných potrieb (verejné / súkromné služby zamestnanosti, CNOS-FAP JSOs, centrá mládeže ...). Okrem toho prostredníctvom hry užívateľ dostane podporu na napísanie úspešného životopisu a vytvorenie osobného profilu. Takisto sa vytvorí sieť medzi verejnými a súkromnými centrami zamestnanosti, odbornehé vzdelávania a prípravy a mládežníckymi centrami s cieľom osloviť viac mladých ľudí, najmä tých najviac znevýhodnených.

Príjemcovia a cieľové skupiny:

  • Približne 1290 mladých študentov a uchádzačov o zamestnanie, zameraných na rôzne voľby, ako sú strediská mládeže, školy, školiace strediská (odborné vzdelávanie a príprava), súkromné agentúry zamestnania a verejné služby zamestnanosti (PPES) v 4 krajinách
  • Približne 664 školiteľov, pedagógov, pracovníkov s mládežou, prevádzkovateľov a pracovníkov poskytujúcich poradenstvo, poradenstvo v oblasti zamestnania a služieb zameraných na zamestnanosť v štyroch krajinách, ktoré sú zamerané na súkromné a verejné prostredie
  • Najmenej 45 podnikov a združení zamestnávateľov, pracovných agentúr a miestnych a regionálnych verejných úradov a služieb, ktoré podpíšu dohodu, memorandum o porozumení alebo sa pripoja ku Komunite praxe
  • Najmenej 250 kľúčových činiteľov sa zameralo na 3 multiplikačné podujatia na Slovensku, Španielsku a Taliansku